Макромеметика

Макромеметика

Резиме
1 – Вовед и преглед
2 – Поделената западна философија
3 – Хиерархиската структура на мем-басенот и Поперовиот Свет 3
3.1 – Мем-басените и тоталниот културен апарат на општествата
4 – Културалната еволуционистичка школа во социјалната антропологија
4.1 – Еволуционистичка анализа на цивилизациите
5 – Меметиката и философијата на XX-иот век
5.1 – Мемите и прагматизмот
5.2 – Попер и еволуционистичката епистемологија
5.3 – Сосир и означувачите
5.4 – Фуко и епистемата
6 – Заклучок: Улогата на меметиката
Референци

Кон една рамка за реунификација на философијата

Прегледот на философските и научните претходнички на меметиката од Елан Мориц /Elan Moritz/ (27) е проширен со цел да ја покрие философијата од XX-иот век. Се вели дека „макромеметиката“, т.е. учењето за еволуцијата на целокупните мем-басени, во многу нешта е иницијатива слична на обидите на културално – еволуционистичката школа во антропологијата, која процвета во доцниот XIX-ти и на почетокот од XX-иот век. Меметиката може да понуди ново и построго дарвинистичко гледиште на оваа речиси занемарена гранка во антропологијата. Освен тоа, се посочува дека голем дел од терминологијата и концептуалниот апарат на меметиката може да се помири со оној кој го ползуваат студиите за културата на скорешните континентални философи; оттука, се сугерира можната дарвинистичка рамка за повторното обединување на западната философија.

Клучни зборови: мем, култура, еволуција, структурализам, философија, редукционизам, антропологија, цивилизација

Овој есеј е првпат објавен во “Journal of Memetics – Evolutionary
Models of Information Transmission”
во 1997. Достапен е и на: http://jom-emit.cfpm.org/1997/vol1/gatherer_dg.html

АвторДерек Гедерер
2018-08-21T17:21:48+00:00 август 1st, 2002|Categories: Есеи, Литература, Блесок бр. 27|