Блесок бр. 97

//Блесок бр. 97

јули-август, 2014

23 08, 2014

Тишината на субалтерниот и епистемичкото насилство на империјализмот

2018-08-21T17:20:43+00:00 август 23rd, 2014|Categories: Есеи, Литература, Блесок бр. 97|

„Епистемичкото насилство на империјализмот... го конституираше/ бришеше субјектот кој беше принуден да го катектира... просторот на самоконсолидирачката другост на Империјалистот... [...]

23 08, 2014

Трансценденталното знаење како темел на „Багавад-Гита“

2018-08-21T17:20:43+00:00 август 23rd, 2014|Categories: Критика, Литература, Блесок бр. 97|

1. Знаењето како нужен принцип за нирвана Тематската1F комплексност и жанровската специфичност на Багавад-Гита ги прават несмасни сите обиди за [...]

23 08, 2014

Меѓузависноста на сликата и текстот во рамки на композицијата

2018-08-21T17:20:43+00:00 август 23rd, 2014|Categories: Осврти, Галерија, Блесок бр. 97|

Фрагмент 6.#1 Во делата на Владимир Лукаш забележлива е спонтаноста и условната природност при комбинирањето на двете „граматики“, меѓузависноста на [...]