Во длабочините на меморијата:

/, Литература, Блесок бр. 113/Во длабочините на меморијата:

Во длабочините на меморијата:

„Болен Дојчин“ од Богомил Ѓузел и „Геронтион“ од Т. С. Елиот
Кој е Геронтион?
Кој е Болен Дојчин?
Раз/личности
Референци

Анчевски, Зоран. За традицијата. Скопје: Магор, 2007.
Ѓузел, Богомил. Историјата како маштеа. Скопје: Мисла, 1971.
—————. Бовча. Скопје: Магор, 2002.
—————. Избрани песни: Остров на копно. Битола: Микена, 2008.
Ѓурчинов, Милан. Пред прагот на иднината. Скопје: Македонска книга, 1991.
Ѓурчинова, Анастасија. Контексти. Скопје: Култура, 2006.
Елиот, Т. С. Песни (1909-1950). Прир. Зоран Анчевски. Скопје: Магор, 2003.
—————. Есеи: избор. Прев: Калина Јанева. Скопје: КСЦ, 2013.
Мицковиќ, Слободан. Третата генерација. Скопје: Детска радост, 1995.
Капушевска Дракулевска, Лидија. Поетика на несознајното. Скопје: Магор, 2001.
Наневски, Душко. Македонска поетска школа. Скопје: Мисла, 1977.
Странските влијанија во македонската литература и култура во 50-те и 60-те години. Зборник на трудови од Меѓународниот научен собир, Скопје, 12 и 13 октомври 1994. Скопје: МАНУ, 1996.
Ќулавкова, Катица. Демонот на толкувањето. Скопје: МАНУ, 2009.

Chinitz, David. (ed.). A Companion to T. S. Eliot. UK: Wiley-Blackwell, 2009.
Eliot, T. S. The Complete Poems & Plays. London: Faber and Faber, 1969.
—————. Selected Prose of T. S. Eliot. Ed. Frank Kermode. NY: HBR, 1975.
Gross, Harvey. “Gerontion and the Meaning of History”. PMLA, Vol. 73, No. 3 (June, 1958),
pp. 299-304.

АвторИгор Поповски
2018-08-21T17:20:35+00:00 јуни 12th, 2017|Categories: Критика, Литература, Блесок бр. 113|