ЕНВЕР КАЗАЗ

/ЕНВЕР КАЗАЗ
ЕНВЕР КАЗАЗ 2018-08-21T17:17:43+00:00

Project Description

Енвер Казаз (1962), историчар на книжевноста, литературен критичар, поет и публицист. Роден е во Каменица, општина Илијаш. Завршил студии на Отсекот за јужнословенски книжевности на Филозофскиот факултет во Сараево, 1985. година. Завршил постдипломски студии на Филолошкиот факултет во Белград, каде го одбранил магистерскиот труд: „Poezija Muse Ćazima Ćatića – književno nasleđe i duh moderne“, 1991 година. Докторската дисертација „Bošnjački roman XX vijeka“ ја одбранил на Филозофскиот факултет во Сараево, 2000. Година. Работел на Институтот за книжевност во Сараево во перидот од 1986-1992 година. На Отсекот за книжевностите на народите на БиХ, на Филозофскиот факултет во Сараево работи од 1996. Професор е по босанскохерцеговска и хрватска книжевност и компаративна јужнословенска славистика. Во текот на 2005. Година бил гостин-професор на Институтот за западна и јужна славистика на Универзитетот во Варшава.
Енвер Казаз се занимава со книжевна историја, книжевна критика и политичка публицистика. Објавил и приредил поголем број книги, трудови, есеи (огледи) и студии во бројни часописи и зборници (Izraz, Lica, Život, Diwan, Sarajevske sveske, Bosna franciscana). Бил главен уредник во издавачката куќа Зоро и основач и главен уредник на часописот Лица, како и член на редакцијата Književna revija и часописот Сарајевске свеске. Член е на П.Е.Н. центарот на Босна и Херцеговина. Учествувал на повеќе меѓународни научни собири акако и во работата на редица научни собири организирани во БиХ.
Книжевно-историските студии и есеи му се преведени на неколку јазици: англиски, германски, полски, унгарски и бугарски и објавени се во повеќе меѓународни научни зборници. Застапен е во „Антологијата на бошњачкиот есеј“ (Antologiju bošnjačkog eseja), кој за издавачката куќа Алеф го приредил Алија Исаковиќ.

Related Articles