ИДЕНТИТЕТОТ Е ПРИКАЗНА…

/, Литература, Блесок бр. 136/ИДЕНТИТЕТОТ Е ПРИКАЗНА…

ИДЕНТИТЕТОТ Е ПРИКАЗНА…

КОРИСТЕНА ЛИТЕРАТУРА

ТЕОРИСКО-КРИТИЧКА ЛИТЕРАТУРА

            – азбучен редослед –

 1. Балкански идентитет/и. прир. Ќулавкова, Катица и Божикова, Милена. Скопје/София: Македонска академија на науките и уметностите и Бъгарска академия на науките, 2016.
 2. Бановиќ-Марковска, Ангелина. Групен портрет. Скопје: Магор, 2007.
 3. Бановиќ-Марковска, Ангелина. Хипертекстуални дијалози. Скопје: Магор, 2004.
 4. Георгиевска-Јаковлева, Лорета. Идентитет(и). Скопје: Институт за македонска литература, 2012.
 5. Гирц, Клинфорд. Толкување на културите. Скопје: Магор, 2007.
 6. Ефтимоска, Татјана Б. Есејот (македонско искуство). Скопје: Македонска реч, 2011.
 7. Женет, Жерар. „Палимпсести“. Теорија на интертекстуалноста, прир. Ќулавкова, Катица. Скопје: Култура, 2003, 63-75.
 8. Јовиќ, Дејан. Причините за распаѓањето на социјалистичка Југославија: критичка анализа на постоечките интерпретации. Скопје: Темплум, 2003.
 9. Кошка-Хот, Рајна. „Горан Стефановски (1952-2018)“. Книжевници-наставници од Филолошкиот факултет, Т1, главен и одговорен уредник Анчевски, Зоран. Скопје: Филолошки факултет „Блаже Конески“, 2019, 53-69.
 10. Крамариќ, Златко. Југословенството меѓу траумата и идентитетот. Скопје: Магор, 2015.
 11. Крамариќ, Златко. Идентитет, текст, нација. Скопје: Табернакул, 2010.
 12. Крамариќ, Златко и Бановиќ-Марковска, Ангелина. Политика. Култура. Идентитет, Скопје, Магор, 2012.
 13. Лахман, Ренате. „Дефинирање на интертекстуалноста“. Теорија на интертекстуалноста, прир. Ќулавкова, Катица. Скопје: Култура, 2003, 201-218.
 14. Лотман, Јуриј Михајлович. „Текст во текст“. Теорија на интертекстуалноста, прир. Ќулавкова, Катица. Скопје: Култура, 2003, 41-61.
 15. Мају, Стивен. „Артикулација и разбирање: прагматичката блискост меѓу реториката и херменевтиката. Херменевтика и поетика, прир. Ќулавкова, Катица. Скопје: Култура, 2003, 213-231.
 16. Младеновски, Ранко. „За мудрата и автентична македонска приказна“. Современост. Скопје: год. 53, бр. 4, 2005,
 17. Поимник на книжевната теорија. прир. Ќулавкова, Катица. Скопје: Македонска академија на науките и уметностите, 2007.
 18. Рикер, Пол. „Херменевтичката функција на дистанцирање“. Херменевтика и поетика, прир. Ќулавкова, Катица. Скопје: Култура, 2003, 55-72.
 19. Смилевски, Гоце. Егзилот и уметноста на преместувањето во творечките опуси на Дубравка Угрешиќ и Горан Стефановски. Докторска дисертација. Скопје: Г. Смилевски, 2013.
 20. Смилевски, Гоце. „Ставовите на Горан Стефановски за идентитетот и за идентитетските наративи“. Philological Studies. Скопје: Филолошки факултет „Блаже Конески“, 17, 2, 2019, 160-172. Врска: https://journals.ukim.mk/index.php/philologicalstudies/article/view/323/253 (Пристапено на: 10 јануари 2020 година)
 21. Тодорова, Марија. Замислувајќи го Балканот. Скопје: Магор, 2001.
 22. Ќулавкова, Катица. „Мала теорија: егзотичен од по рабовите на книжевноста : поетика на есејот и прилог во македонскиот есеј“. Македонски јазик, литература и култура: зборник реферати од Четвртата македонско-северноамериканска славистичка конференција за македонистика, Охрид, 5-6 август 2000. Скопје: Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, 2002, 191-208.
 23. Џепароски, Иван. „Филозофијата и поетиката на есејот“. Македонскиот есеј. Битола: Микена, 2008, 5-19.
 24. Шелева, Елизабета. Дом / Идентитет. Скопје: Магор, 2005.
 25. Шелева, Елизабета. Културолошки есеи. Скопје: Магор, 2011.

 

– абецеден редослед –

 1. Bayart, Jean-Francois. „Imaginarno u identitetskoj situaciji“. Identitet(i), Pojedinac, grupa, druš Beograd: Clio, 2009, 295-312.
 2. Bensmaïa, Réda. The Barthes Effect, the essay as reflective text. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1987.
 3. Eko, Umberto. Granice tumačenja. Beograd: Paideia, 2001.
 4. Gurguris, Statis. Sanjana nacija: prosvećenost, kolonizacija i ustanovljavanje moderne Grčke. Beograd: Beogradski krug, 2004.
 5. Klaić, Dragan. “Post-Yugoslav Theater Exile: Transitory, Partial and Digital”. The Exile and Return of Writers from East-Central Europe. Neubauer, John, Torok, Borbala  Zsuzsanna  (Eds.).  New  York  and  Berlin:  Walter  de  Gruyter, 200 497-521.
 6. Kolozova, Katerina. „Identitet (jedinstva) u izgradnji: O smrti ‘Balkana’ i rođenju ‘Jugoistočne Europe’“.Balkan kao metafora, Između globalizacije i fragmentacije. Beograd: Beogradski krug, 2003, 295-307.
 7. Kordić, Radoman. Autobiografsko pripovedanje. Beograd: Narodna knjiga – Alfa, 2000.
 8. Lopate, Phillip. Art of Personal Essay: an Anthology from the Classical Era to the Present. New York: Anchor Books, 1995.
 9. Mojsova-Chepishevska, Vesna. “On the Demise of the Yugoslavian Myth Throught the Deconstruction of a State (a Macedonian Experience)”. Context 9. Skopje: Institute for Macedonian Literature, 2011, 31-39.
 10. Murfin, Ross and Ray, Supryia, M. The Bedford Glossary of Critical and Literary Terms. Boston, MA / New York: Bedford / St. Martin’s, 2003.
 11. Nussbaum, Felicity A. The Autobiographical Subject. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1989.
 12. Solar, Milivoj. Teorija književnosti sa rječnikom književnoga nazivlja. Beograd: Službeni glasnik, 2012.
 13. Susedi u ratu: jugoslovenski etnicitet, kultura i istorija iz ugla antropologa : Neighbors аt War. Antropological Perspectives on Yugoslav Ethnicity, Culture and Histiory. Edited by Joel M. Halpern and David A. Kideckel. Beograd: Samizdat B92, 2002.
 14. Winokur, Jon. The Big Book of Irony. New York: St. Martin’s Press, 2007.
 15. Šuvaković, Miško. Diskurzivna analiza: prestupi i/ili pristupi “diskurzivne analize” filozofiji, poetici, estetici, teoriji i studijama umetnosti i kulture. Beograd: Orion art, 2010.

 

АПЛИКАТИВНА ЛИТЕРАТУРА

 1. Стефановски, Горан. „Има ли живот вон скутот на политиката, таа сурова мајка која не задојува – на секира?“. Фактор. Скопје: 2018. Врска: https://faktor.mk/esej-na-goran-stefanovski-ima-li-zivot-von-skutot-na-politikata-taa-surova-majka-koja-ne-zadojuva–na-sekira. (Пристапено на: 10 март 2020 година).
 2. Стефановски, Горан. Кавга со Кафка и други есеи. Скопје: Табернакул, 2010.
 3. Стефановски, Горан. Конзервирани импресии. Скопје: Темплум, 2004.
 4. Стефановски, Горан. „Писмо до внуката“. Факултети.мк. Скопје: 2018.

Врска:  https://www.fakulteti.mk/news/28112018/pismo-do-vnukata—goran-stefanovski. (Пристапено на: 23 февруари 2020 година).

 1. Стефановски, Горан. Приказни од Дивиот Исток. Скопје: Табернакул, 2005.
 2. Стефановски, Горан. „Сита глад“. Културен живот. Скопје: Културно просветна заедница на Македонија, год. 42, бр. 4, 1997, 6-11.
 3. Stefanovski, Goran. The Spark Which Escapes (narratives between hammer and anvil). 2018. (Ракопис од личната архива на Горан Стефановски)
АвторИван Антоновски
2021-04-03T19:09:51+00:00 март 31st, 2021|Categories: Есеи, Литература, Блесок бр. 136|