Наташа Аврамовска

/Наташа Аврамовска
Наташа Аврамовска 2018-08-21T17:18:15+00:00

Project Description

Наташа АВРАМОВСКА (р. 1965), научен советник во Институтот за македонска литература – Скопје, Одделение за теорија на литературата и компаративна книжевност, и редовен професор на последипломските и докторски културолошки студии и студии во областа на македонската литература.
Авторка е на книгите:
Травестија на усната историја – раскажувачкиот криптограм на Петре М. Андреевски (Скопје,1999), Ex Libris (Скопје,2000), Во вителот на дереализацијата (дуплото дно на македонската драма) (Скопје,2004), Авто¬био¬гра¬фијата во македонскиот литературен 19 век, (Скопје,2004) и Ние во времето (Скопје,2006), Во светот на зборовите (Дијалог, 2011).
Коприредувач е на:
Interpretations Vol.4/5 New Literary Theory and Hermeneutics (МАНУ, Скопје, 2011, заедно со К. Ќулавкова).
Уредник е на списанијата:
Културен живот, од 2004-та, Книжевен контекст (2004-2009).
Области на истражувачки интерес
: македонска книжевност, компаративна книжевност, наратологија, драматологија, родова и критичка теорија.

Наташа Аврамовска била уредничка на Блесок Есеи и Блесок Критика.

Related Articles