Кристина Димовска

/Кристина Димовска
Кристина Димовска 2018-08-21T17:18:20+00:00

Project Description

Кристина Димовска (1987) е компаратист, есеист и автор. Дипломирала на Катедрата за Општа и компаративна книжевност со тезата Лотреамон – или, за привлечноста на злото во ‘Малдороровите пеења’. Подоцна развива интерес за средновековната херојска поезија и работи на теми што се однесуваат на категориите на херојот и хронотопот, но и на интердисциплинарните врски меѓу митовите и видео-игрите.

Related Articles