Portraits – Marjan Stojkovski

/, Gallery, Blesok no. 145 - 146/Portraits – Marjan Stojkovski