Јасмина Мојсиева Гушева

/Јасмина Мојсиева Гушева
Јасмина Мојсиева Гушева 2018-08-21T17:17:49+00:00

Project Description

родена 1964 год во Скопје.
Дипломирала на Филолошкот факултет во Скопје на групата за Општа и компаративна книжевност во 1986 год. Постдипломски студии од областа на македонската книжевност завршила на истиот факултет во 1994 год. Докторирала на Филолошкиот факултет во Скопје.
Работи во Институтот за македонска литература при Филолошкиот факултет во Скопје од 1988 година како научен соработник во Одделението за македонско-балкански книжевни врски.
Учествувала во повеќе научно-истражувачки проекти. Објавува есеи и студии од областа на компаративната книжевност и балканистиката. Автор е на книгата Трагикомичното кај Чинго, 1997, Лице и опачина, 2000, и Чинговата апартна поетика, 2001.

Related Articles