Меланија Шерденковска

/Меланија Шерденковска
Меланија Шерденковска 2018-08-21T17:17:49+00:00

Project Description

Вработување: Универзитет „Св.Кирил и Методиј” Скопје, Архитектонски факултет, 1986

Научна работа: докторска теза Мијачко станбено градителство, потекло, развој и дострели, 2010; Магистерска теза Можности за економична и рентабилна изградба на објектите за одгледување на прасиња – специфични перформанси на градежниот материјал и системите за греење и вентилација на просторот, 1995; автор на Реконструкција на станбените објекти од перодот на V-II век п.н.е., археолошки локалитет Вардарски Рид, сесија 2000; Научно-истражувачки проект Димензионирање на светлосните отвори, од аспект на осветленост и заштеда на енергија, 1986-1990; Надворешни ѕидови од аспект на термичка заштита, 1986; Компаративна анализа на бетонот, челикот и лепено ламелираното дрво во конструктивните системи на објектите, 1987; Компаративна анализа на градежниот материјал за надворешните зидови од аспект на термичка заштита, 1988; Регионални карактеристики на традиционалните објекти на село, 1989; Карактеристики на селско стопанските дворови во Преспанската котлина, 1989
Проекти
: учество на конкурс за архитектонско-урбанистички проект Бошковиќева Пољана и Андровиќева палата во Дубровник, 11.1985; Идеен и главен проект на индивидуална куќа во нас. Грчец Скопје, 1992; Повикан конкурс за архитектонско-урбанистички проект на комплекс Арабати Баба Теќе во Тетово, 12.1992 Идеен проект за реконструкција на бараки од општина Чаир, во станбени објекти, 1999; Идеен и главен проект за доградба и надградба на индивидуален станбен објект на ул. Финска, бр. 99, 2002; Идеен и главен проект за доградба и надградба на колективен станбен објект на ул.Гиго Михајловски бр.2, 2003; Идеен и главен проект за реконструкција и проширување на спортско-рекреативен центар, Крани, 2002
Дизајн
: Автор на решение за дизајн на знак и логотип на катедра Водовод, канализации и мелиорации, на Градежниот факултет Скопје, 10, 1998; Откуп на повикан конкурс за дизајн на етикета за вино Кратошија, 09.1991; Идејно решение за знак и лог на Конзорциум Макеедонија, 1999
Симпозиуми
: Mожности за заштеда на енергија во архитектурата, организиран и одржан под покровителство на UNESCO, Београд, 8-11. 09.1991 година; Одржлив развој на преспанскиот регион, Отешево, 06. 2000
Образование
: Доктор по технички науки, Архитектонски факултет, Скопје, 2010; Магистер по Архитектонски и урбанистички науки, Архитектонски факултет, Скопје, 1995; 1980/85 Дипломиран инжињер архитект Архитектонски факултет, Скопје, 1985, најдобар студент на генерацијата – награда од фондот на Франк Харпхорд Манинг и наградата на Универзитетот Св. Кирил и Методија; 1976/80 гимназија „Орце Николов” Скопје и средно музичко балетски училишен центар МБУЦ Скопје
Лични податоци
: дата на раѓање 18.06.1962

Related Articles