Елизабета Шелева

/Елизабета Шелева
Елизабета Шелева 2018-08-21T17:17:48+00:00

Project Description

литературен критичар и теоретичар. Родена во Охрид, 1961. Вонреден професор по Теорија на книжевноста и Методологија на литературните студии на Катедрата за Општа и компаративна книжевност, на Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје. Дипломирала на Катедрата за компаративна книжевност на Филолошкиот факултет во Скопје. Магистрирала на Филолошкиот факултет во Белград, 1989, теза: Типолошки модели на македонската книжевна критика. Докторирала на Филолошкиот факултет во Скопје, 1998 на тема Од дијалогизмот до интертекстуалноста (од Михаил Бактин до пост-структуралната критика).

Издала преку 100 написи, вклучувајќи и книги: Компаративна поетика (постмодернизмот во македонската фикција/новела, Скопје, 1996), Книжевно-теориски студии (Скопје, 1997), Културолошки есеи (Скопје, 2000), Од дијалогизмот до интертекстуалноста (Скопје, 2000), Заробеници на денот (избрани колумни), Блесок, Скопје, 2001.

Елизабета Шелева била уредник на Блесок критика

Related Articles