Весна Мојсова-Чепишевска

/Весна Мојсова-Чепишевска
Весна Мојсова-Чепишевска 2018-08-21T17:17:59+00:00

Project Description

Проф. д-р Весна Мојсова-Чепишевска работела како презентер и водител во Македонската Радио Телевизија, асистент по Современа македонска книжевност I и Современа македонска книжевност II на Катедрата за македонска и јужнословенски книжевности и Катедрата за македонски и јужнословенски јазици на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“, доцент, предавач по предмети од современа македонска книжевност. Од 2007 е вонреден професор по Современа македонска книжевност I и Современа македонска книжевност II на Катедрата за македонска и јужнословенски книжевности, Катедрата за македонски и јужнословенски јазици и по Македонска книжевност 4 на Катедрата за албански јазик и книжевност (преведување и толкување, мајчин и немајчин) и Катедрата за турски јазик и книжевност (мајчин и немајчин) на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“. Од ноември 2004 е продекан на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“.

Учествувала на бројни семинари и симпозиуми, при што објавила преку 100 труда во македонски и странски списанија за литература и јазик, како и пет книги: Рацин и експресионизмот, 2000; Литературни преокупации, 2000; Лицето на зборовите, 2004; Мал книжевен тестамент, 2007; 12. Жени. Гласови, 2008.

Related Articles