Ангелина Бановиќ-Марковска

/Ангелина Бановиќ-Марковска
Ангелина Бановиќ-Марковска 2018-08-21T17:17:48+00:00

Project Description

Ангелина Бановиќ-Марковска (1966, Скопје, Македонија), доктор по филолошки науки: Ph.D (2002); MA (1999).
Истражува во областите: литературна теорија, културологија, семиологија. Проучува философија и антропологија. Учествува на меѓународни симпозиуми и научни конференции. Повремено пишува и уметничка проза.

Автор е на книгите: Интерпретативни стратегии: теориско-критички есеи (Ѓурѓа, Скопје, 1999); Ликови-антагонисти (Магор, Скопје, 2001); Хипертекстуални дијалози (понудено за публикување 2003).

Ангелина Бановиќ-Марковска била уредник на Блесок критика

е-пошта: ana_ban@hotmail.com и banovic@flf.ukim.edu.mk

Related Articles