Ана Карењина: Спекуларните моменти во дискурсот на љубовникот

/, Литература, Блесок бр. 54/Ана Карењина: Спекуларните моменти во дискурсот на љубовникот

Ана Карењина: Спекуларните моменти во дискурсот на љубовникот

Д. Заклучок

Мислењето, спротивно на забележувањето, се случува само преку јазикот. Низ романот, Ана се потпира на јазикот во своите обиди да го дефинира своето ново место во општеството и во љубовната врска со Вронски. До крајот на романот, таа доаѓа до заклучок дека ова не ја води никаде. Јазикот само води кон повеќе јазик. Наоѓаме сличност меѓу нејзиниот и дискурсот на Левин во тоа дека и двата неуморно посакуваат да го најдат совршениот, јасен, т.е. сосема буквален знак. При ова, Ана издава одреден лингвистички неред: во нејзиниот копнеж за брзина таа не може да чита преносно значење. Подоцна во романот, Левин наоѓа задоволство во својата врска со Кити, го препознава значењето на својот живот, суштината на своето постоење и своето место во универзумот само откако го напушта лингвистичкиот знак како алатка за разбирање на крајното означено. Во својата студија за Лакан, Аника Лемар (Anika Lemaire) нè потсетува дека „еден збор навестува цела серија на референции на други зборови во кодот, па човек може да го помине речникот, а сепак да заврши само со тавтологија. Конечното означено кон кое се стреми човекот радикално е исклучено од мислата, бидејќи се однесува на немерлива димензија, имено на Реалното“ (41). Кити и Левин во овој роман, и Пјер и Наташа во Војна и мир наоѓаат среќа во бракот кога сфаќаат дека крајната цел на нивното постоење и на историјата е вон човечкиот разум (Singer, 53).

БИБЛИОГРАФИЈА
Armstrong, Judith M. The Unsaid Anna Karenina. Hampshire : Macmillan, 1988
Barrett, William. Irrational Man: A Study in Existential Philosophy. Garden City: Doubleday Anchor Books, 1962
Barthes, Roland. A Lover’s Discourse. New York: Wang and Hill, 1978
Benveniste, Emile. Problems in General Linguistics. Coral Gables, Florida: University of Miamy Press, 1971
Benvenuto, Bice, Roger Kennedy. The Works of Jaque Lacan. London: Free Association Books, 1986
Eagleton, Terry. Literary Theory. Minneapolis: University of Minesota Press 1983
Ekman, Paul. “Communication through Nonverbal Behavior: A Source of Information about an Interpersonal Relationship.” In: Affect, Cognition and Personality. Tomkins, Silvan S. and Carroll Izard editors. N.Y.: Springer Publishing Company, Inc., 1965, pp. 390-442
Gibian, George. “Two Kinds of Understanding and the Narrator’s Voice in Anna Karenina. “ in Orbis Scriptus (92), pp. 315-322
Jones, Malcolm. “Problems of Communication in Anna Karenina.” In New Essays on Tolstoy. Edited by Malcolm Jones. London: Campbridge University Press, 1978, pp. 85-108
Lacan, Jacques. “The Insistence of the Letter in the Unconscious.” Ed. Jacques Ehrman, Structuralism. New York: Doubleday, 1970, pp. 101-137
Lemaire, Anika. Jacque Lacan. Boston: Routledge and Kegan Paul, 1977.
Luijpen, William A. Existential Phenomenology. Pittsburgh: Duquesne University Press, 1969
Merezhkovski, Dmitri. Tolstoi as Man and Artist. New York: G. P. Putnam’s Sons, 1902
Ragland-Sullivan, Ellie. Jacques Lacan and the Philosophy of Psychoanalysis. Urbana: The University of Illinois Press, 1987
Schultze, Sidney. The Structure of Anna Karenina. Ann Arbor: Ardis, 1982
Silverman, Kaja. The Subject of Semiotics. New York: Oxford University Press, 1983
Simmel, Georg. Georg Simmel: On Women, Sexuality and Love. New Haven: Yale University Press, 1984
Singer, Irving. The Nature of Love, Vol. 3 Chicago: The University of Chicago Press 1987
Sousa-Poza, Joaquin F. and Robert Rohrberg. “Communicational and Interactional Aspects of Self-Disclosure: A Preliminary Report on Theory and Method.” Semiotica 16, 4 (1976):329-345
Tolstoy, Leo. What is Art. New York: Bobbs-Merrill, 1960
Tolstoj, Lev. Anna Karenina. Moskva% Gosudarstvennoe izdatel;stvo xudo’estvennoj literaturi, 1955
Uspensky, Boris. A Poetics of Composition. University of California Press, Berkeley, 1973
Wasiolek, Edward. Tolstoy’s Major Fiction. Chicago: University of Chicago Press, 1978
Watzlawick, Paul, Janet Helmick Beavin and Don D. Jackson. Pragmatics of Human Communication. N.Y.: W.W. Norton and Company, Inc., 1967
Wierzbicka, Anna. “The Semantic Structure of Words for Emotions.” Ed. Roman Jakobson, C. H. Van Schooneveld and Dean S. Worth. Slavic Poetics: Essays in Honor of Kiril Taranovsky. The Hague: Mouton, 1973, pp. 499-505
Wright, Elizabeth. Psychoanalytic Criticism. Ne York: Methuen, 1984
Zinkin, N.I. “Semiotic Aspects of Communication in Animal and Man.” Semiotica 4, 1 (1971):75-93

Превод од англиски: Елизабета Баковска

АвторЏорџ Митревски
2018-08-21T17:21:17+00:00 јуни 19th, 2007|Categories: Есеи, Литература, Блесок бр. 54|