Меѓународната афирмација на младите таленти

/, Звук, Блесок бр. 13/Меѓународната афирмација на младите таленти

Меѓународната афирмација на младите таленти

Во овој труд ќе се обидеме да дадеме еден краток приказ а можеби и модел и да ја протолкуваме оваа тема од еден друг аспект т.е. да објасниме како еден менаџер или организација би работеле на афирмирање или претставување на младите таленти на пазарот.
Афирмацијата односно соодветното промовирање на младите таленти е од особено значење не само за оние кои што како производ се нудат на пазарот, но и за целокупната култура во земјата. Таквата промоција може да се одвива на неколку нивоа и тоа во рамките на една локална заедница, на национално ниво и се разбира она што е предмет на обработување во овој труд, на меѓународно ниво. Во зависност од нивото на нашето делување, ќе се одредуват и стратегиите односно начините на маркетиншко претставување.
За точно одредување на маркетиншката стратегија, потребно е прво да се дефинираат сите компоненти со кои располагаме, значи да се пријде кон предметот од неколку различни аспекти. Да се одреди она што значи позитивни и негативни фактори, односно предностите, јаките страни, слабостите и проблемите и се разбира потенцијалот и новите можности. Значи, имајќи ги предвид факторите кои ќе влијаат, првенствено средината во која се наоѓаме и средината на која го нудиме производот, особено демографско-економското и социокултурното окружување, конкурентните збиднувања односно производи, она што значи извор од каде ги добиваме производите, публиката, доаѓаме до четирите основни елементи во маркетингот, а тоа се производот, неговата цена, местото каде тој ќе се пласира, и начинот на кој ќе го промовираме.
Секако на почетокот би требало да се одреди самиот производ, односно она што го нудиме на пазарот. Точното одредување на пазарот пак од друга страна, е од големо значење бидејќи тоа е една од компонентите кои директно го засегаат менаџерот или агенцијата. Постојат повеќе типови на пазари како монополистички, монопсонистички, високо компетитивни и тн. Во овој случај, бидејќи зборуваме за афирмација на младите уметници во меѓународни рамки, тогаш би можело да се каже дека се судираме со високо компетитивен пазар, каде што се присутни не само голем број на високо квалитетни уметници, туку тие се претставници и на различни музички жанри. Покрај тоа, музиката спаѓа во категоријата на културни збиднувања, заедно со театарот, киното, ликовната уметност, компоненти што мораме да ги имаме предвид при стратешкото планирање. Сите овие збиднувања се потенцијални конкуренти, таканаречени субститути.
По одредувањето на пазарот на кој ќе го пласираме производот, и одредувањето на сите други сили, позитивни и негативни, кои ќе влијаат на спроведувањето на стратегијата, преминуваме на самиот производ. Иако зборуваме за уметниците во целина, сепак и тука има одредени категории, категоризирани според неколку општи параметри. Бидејќи во овој труд е јасно дека станува збор за младите уметници, не би навлегувале толку детално во објаснување на категоризацијата при нивната презентација. Сепак, мораме да напоменеме дека би требало да разликуваме две категории, односно млади уметници кои почнуваме да ги пробиваме на пазарот и оние другите кои се веќе присутни на пазарот и добро котираат. Оваа забелешка е важна бидејќи третманот ќе биде различен во смисла на нивната промоција. Значи, едните се веќе можеби и барани и имаат своја константна продукција, а другите допрва треба да се изборат за тоа место. За тоа е потребно да се одредат две различни маркетиншки стратегии.
Во секој случај, и за едната и за другата категорија ќе се судираме со помалку или повеќе истите фактори кои влијаат на нивната презентација. Во тој процес покрај важноста на производот, никогаш не смееме да заборавиме, особено не во маркетингот, и на она што значи целната публика. Значи, одредувањето на публиката пред која ќе бидат презентирани овие уметници е едно од основните нешта на кои треба да размислуваме уште во процесот на планирањето. Бидејќи зборуваме за средини во кои пазарно се работи, односно уметноста се продава и на неа се заработува, значи повеќе не е третирана како непрофитна, вкусот или префернцијата на публиката е можеби од пресудно значење. Честопати организациите кои се занимаваат со организирање на концерти наменети за млади, своето внимание го насочуваат кон одредена публика. (Се случува ваквите концерти да бидат бесплатни, и наменети за потесна публика со одредена возрасна структура.) При процесот на афирмација на младите, сè уште треба да се размислува и не би требало да се исклучи она што би значело афирмација во функција на едукативната дејност.
Секој производ, независно дали припаѓа на профитниот или непрофитниот сектор, потребно е да се презентира на јавноста на начин на кој ќе биде најдобро прифатен. Во трудот, зборувајќи за една специфична дејност како што е музиката, имаме и специфични производи, т.е. младите талентирани музичари. Што е потребно, односно каков материјал е потребен за соодветна афирмација на младите уметници, повторно зависи од средината во која ги презентираме и воспоставените критериуми во средината од која го претставуваме и онаа во која ќе го промовираме. Во секој случај, без соодветен промотивен материјал пробивот на меѓународниот пазар е скоро невозможен. Ваквиот пробив може да се врши и со помош на организациите кои се специјализирани за афирмирање на млади таленти, а кои од друга страна претставуваат некој вид на концертна агенција за млади. Сепак, уметникот кој го промовириме мора да има направено достојни снимки, видео, аудио или најдобро компакт диск со што се докажува квалитетот, односно материјал кој ќе послужи како водач во процесот на избирање и одлучување на оние што го купуваат производот. Покрај аудитивниот материјал, потребен е и печатен материјал како на пример биографија, критики од концерти, различни брошури итн, кои ќе го потврдат квалитетот на самиот уметник, како и добар број на композиции кои се ставени на репертоарот и во секој момент подговени за изведба. Ваквите уметници се вообичаено носители и меѓународни награди или лауреати на конкурси, со што се нагласува и потврдува потребата за нивна промоција.
Откако подетално го дефинирафме производот, потребно е да го дефинираме и целното подрачје на кое ќе го претставуваме производот, а тука повторно се навраќаме на она што би значело социо-културен и демографско-економски фактор. По одредувањето на она што би значело место, следи и стратегијата на самата промоција. Во овој дел покрај сето веќе споменато околу неопходниот промотивен материјал, доаѓаме до еден многу важен момент за оние што го нудат производот, менџерот или агенцијата, а тоа е колку тој производ ќе се продава на пазарот.
Цената е еден од четирите основни елементи во маркетиншкиот процес. Таа е исто така значајна компонента при афирмирањето на младите уметници. При тоа да напоменеме дека можеби некогаш овие уметници ќе ги пуштаме на пазарот без надомест или во функицја на различни други продукции, особено во случаи кога е потребно да се направи пробив, меѓутоа сепак цената е еден од факторите кој е неминовен и кој секако би требало да биде застапен при нивната афирмација. Цената покрај веќе споменатото опкружување, ќе зависи и од голем број економски фактори, како економијата на самата земја, побарувачката итн. Значи, цената секогаш ќе треба да се адаптира во согласност со побарувачката и средината односно пазарот.
На крајот како заклучок треба да истакнеме дека при процесот на афирмирање на младите музичари најдобро е да бидат вклучени организации чија примарна т.е. основна дејност е организирање на културни збиднувања, концертни агенции или индивидуални менаџери. Секако дека ваквите активности секогаш треба да бидат стимулирани и помогнати од соодветните организации во државата, различни фондации итн. Сметам дека не е потребно да се нагласува потребата и значењето на негувањето на младите таленти, нивното афирмирање на меѓународно ниво, каде што покрај сопственото претставување тие ја претставуваат и се одраз на целокупната музичка култура на земјата од која доаѓаат.

Музичка Младина на Македонија
Музичари на новиот милениум
Трибина, 18 Декември, 1999

2018-08-21T17:22:06+00:00 март 1st, 2000|Categories: Осврти, Звук, Блесок бр. 13|